நம்பிக்கை - ஜூன் மாத வாக்குத்தத்தம்

"நான்(இயேசு)உங்களைத் திக்கற்றவர்களாகவிடேன். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்: உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும்."
யோவான் 14:18, 16:20

யார் இப்படி ஒரு நம்பிக்கையை நமக்கு தர முடியும்?  மனிதன் தந்தாலும், எத்தனை நாட்களுக்கு ?  அவன் ஜீவன் இருக்கும் வரை தானே?  ஆனால் இயேசுவோ முடிவு வரைக்கும் உங்களோடு இருக்கிறவர்.  அவர் மேல் உங்கள் நம்பிக்கையை வைப்பீர்களாகில் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார் , உங்கள் கண்ணீரை துடைப்பார், உங்களை கைவிடவே மாட்டார்.

அப்படி ஒரு நம்பாதன்குந்தவர் உங்களுக்கு இருக்கும் போது , எதற்க்காக கலங்குகிறீர்கள்?  கலங்காதீர்கள். இயேசுவை நம்புங்கள். உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவரிடம் சொல்லிவிட்டு அவரையே நம்பியிருங்கள் . மாற்றத்தை காண்பீர்கள்.

Posted by harvesttime Jun 01, 2020
Rate this Content 0 Votes

Comments

 

Tamil Verse

"நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரை நாம் தொழுதுகொள்ளுகிறபோதெல்லாம் அவர் நமக்குச் சமீபமாயிருக்கிறார்."
உபாகமம் 4:7
 

Promise for the day

Testimonies

Passed in the university examination

Praise be to the holy name

Dear David uncle as i made a prayer request to you and to your prayer team on 01/07/2015 to get pass marks in my university examination.As the results have been published on 04/07/2015 i have obtained good percentage and i have passed with distinction in the semester.Thank you uncle for your prayers and all glory to be our Lord Jesus Christ.-NITHIN THOMAS.T

Heart Problem Healed Last month, my doctor said that I have heart malfunctioning and I need to be checked up at coimbatore Hospital. Before leaving for the hospital, I called to you and you prayed for me that God has already healed me. I too prayed before I left. After complete examination, doctors told me that I have no disease in my heart – Gnana Selvam

Dilemma Cleared I came to India for a vacation last year. Due to some problems I left my job I London while coming to India. I was in a dilemma whether to go back to London or stay in India. Even my mother asked me to stay back. But my desire was to go back again. The next morning Pastor sent a message saying that God has given him this verse for me. “Don’t worry about yesterday, don’t worry about today or don’t worry about tomorrow because I am (Jesus) there before you. I will make all croaked paths straight and I will show you the secret in darkness” I was stunned by theses verses. My dilemma was cleared and I stared to London again. Praise be to Jesus  - Karthik Samuel

Crippled Hand straightened My son was born with crippled hands and was unable to move his hands. I called you and you prayed for him In the Name of Jesus. Now his hands are moving properly and have become straight. Thank you very much for your prayer and all Glory be to Lord Jesus Christ.  -Sheeba

Victory in Judgment I am working in a private concern.The management filed a wrong case upon me, saying that, I,along with my 3 colleagues, fired the office.The police arrested us and we were in the prison for 1 month. We came out on bail but the case was on trial.I am a non Christian and I don’t know anything about Jesus Christ.Some of my friends introduced me to Pastor David Victor. He prayed for us.I started believing Jesus Christ. After 4 years, the judgment day came, and Pastor prayed for us, and gave us the biblical promise. During the judgment, the judge declared in his statement that we were innocent.Praise be to God.This is really the work of Jesus.- Udayakumar

Paralysis Healed My husband is a driver. He suddenly fell sick and was unable to move his one leg and hand. Doctor’s said he is paralyzed and has problem in his brain and kidney. I called you and asked you to pray for him. You prayed for him in Jesus name. God heard your prayer and healed him. Even the doctors were shocked. Now he is able to continue his Job. Praise be to Jesus alone and thanks for your prayers. -Srividya Ganesan

Lost & Found I had lost my gold chain, my Mangal Sutra. I searched everywhere but could not find it. I called you, you prayed over the phone. Within no time I found it. Thank you Lord. Just by praying over the phone my problems were solved. Thank You Jesus & Thank you Uncle. Anuja

Child after 3 Years After our marriage we did not have a child for three years.After you prayed for us, God blessed us with a beautiful baby girl . Thanks for your prayer team. Devanbu & Sophia

Child after 5Years Even after 5 years of marriage, I did not have a child. Doctors diagnosed me with Hormonal Imbalance, Polycystic Ovaries. I requested you to pray for me. I conceived and God helped me deliver a cute baby girl by normal delivery... Dr. D. Jeeva Priya Franklen M.B.B.S.,

Tumor Healed For the past two years I was suffering from chronic stomach pain. Doctors said that there was a tumor and it should be operated. We called you for prayer.  You prayed that the tumor should disappear. We went to the doctor again. They said that there is no sign of any tumor in the stomach: It has disappeared. We praise God for this miracle and Thank you for your prayers. -Malathi

Deliverance from evil sprit  One day as I came home after work, I felt some one wandering inside my house other than my family members. As i was sleeping someone pulled my bead spread, Fear caught me because then I felt somebody standing near me. Out of fear I ran out of my house.This happened every day. This evil spirit tormented every day where ever I went. My parents took me to magicians for deliverance but they beat me and did lot of tricks which gave me pain but not deliverance.One day my parents and neighbors took me to Bro.David Victor and he prayed for me.Jesus delivered me. From that day onwards I have a peaceful sleep.I praise God.-Marimuthu

Visitors

free counters

Find Us On

Find Us